Vikasietoinen järjestelmäarkkitehtuuri nostaa toimintavarmuutta radikaalisti

Turvallisuusjärjestelmien kehittäminen alkaa ohjattavan prosessin riskiarvioinnista. Prosessissa kartoitetaan miten ohjattava prosessi voi epäonnistua - vikaantua ja kuinka todennäköisia erilaiset tapahtuma- tai vikaantumisskenaariot ovat. Näiden perusteella valitaan toteutettavat turvallisuustoiminnot, jotka varmistavat järjestelmäkokonaisuuden turvallisuuden.

Periaatteellisesti samaa lähestymistapaa käytetään järjestelmän toimintavarmuutta arvioitaessa ja parannettaessa. Järjestelmän heikkoudet tunnistetaan ja arvioidaan, ja heikkouden tärkeysasteen perusteella valitaan varaudutaanko heikkouteen ja jos, niin millä varmuuden asteella.

Teollisuuden tuotantojärjestelmien yhteydessä toimintavarmuus on tuottavuuden ennakkoehto, mutta esimerkiksi IT-järjestelmien yhteydessä kokonaisvaltainen toimintavarmuus jää usein teknisten yksityiskohtien alle.

IntoWorks arvioi järjestelmässäsi mahdollisesti piilevät heikkoudet, esittää tarvittaessa korjausehdotukset, ja liiketoimintakriittisten järjestelmien yhteydessä opastaa vikatilanteista johtuviin poikkeustilanteisiin varautumisessa ja niihin liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa.

Riippumaton V&V on aliarvostettu laadunvarmistuskeino

Suunnitteluintensiivisen tuotteen laadunvarmistus painottuu perättäisiin todentamis- ja kelpuutustehtäviin. Suunnittelukokonaisuus artefakteineen todennetaan vaatimuksia vastaan, samoin elinkaaren vaihetuotokset kokonaisuutena. Kelpuutus suoritetaan kokonaisuuksina, esimerkiksi hyväksyntätestausten avulla.

Riippumattoman organisaation suorittamien laadunvarmistusaktiviteettien lisäarvo muodostuu objektiivisuudesta. Tyypillisesti suunnittelutiimillä ja tiimiin kiinteästi liittyvällä organisaatiolla on tietty yhteinen tapa ajatella, käsitteistö, ja joukko piileviä oletuksia. Esimerkiksi vain suomenkielisiä ohjelmistoja käyttäneet henkilöt eivät välttämättä tiedosta eri lokaalien vaikutusta käyttöliittymien asetteluihin, päivämääräformaatteihin ja näiden toiminnallisiin vaikutuksiin ohjelmistossa. Riippumaton V&V lähtee liikkeelle ilman piilotettuja ennakko-oletuksia. Turvallisuuskriittisimmissä ohjelmistojärjestelmissä riippumaton V&V on tyypillisesti vakiovaatimus sovellusalasta riippumatta.

Yleisesti ajatellaan riippumattoman V&V:n olevan lähinnä testaamista. Merkittävin teho riippumattomasta V&V:stä saadaan kuitenkin järjestelmän elinkaaren varhaisissa vaiheissa: Vaatimusmäärittelyn ja järjestelmäarkkitehtuurien riippumattomana tarkasteluna. Myös virheellisen suunnitteludokumentaation tunnistamisessa riippumattomuus on voimakas työväline.

IntoWorks on tekninen hankintakonsultti

Tekninen hankintakonsultointi koostuu seuraavien aktiviteettien tekemisestä ja fasilitoinnista:

  • Järjestelmän hankintavaatimusten määrittely, dokumentointi ja validointi
  • teknologiavaihtoehtojen ja toimittajien arviointi
  • toimittajien objektiivinen pisteytys ja pisteytysmekanismien luonti
  • toimituslaajuuden optimointi (soveltuvissa tapauksissa)
  • toimittajan ja toimituksen valvonta, valvonnan suunnittelu ja toimituksen tuki

Miten tekninen hankintakonsultointi eroaa tavallisesta hankintakonsultoinnista?

Tavanomainen hankintakonsultointi keskittyy hankintalain noudattamiseen. Tekninen hankintakonsultointi pyrkii varmistamaan sen, että hankittava tuote täyttää käyttäjätarpeet.

Painotus on olennainen, jotta hankintalailta ei odoteta ihmeitä. Usein nähdään, että järjestelmän tilaaja ajattelee hankintalain säädöspohjan täyttämisen riittävän onnistuneeseen hankintaan, sillä osaava toimittaja tietää, mitä pitää tehdä. Totuus on kuitenkin se, että hankintalain noudattaminen ei riitä onnistuneeseen hankintaan sen enempää kuin tieliikennelain noudattaminen riittää onnistuneeseen navigointiin.

Faktoja hankintalaista

Kolme tärkeää tosiasiaa hankintalaista ovat

  • Hankintalain tarkoitus ei ole varmistaa laadukkaan tuotteen toimitus. Hankintalain tarkoitus on varmistaa tasavertaiset mahdollisuudet eri toimittajille, purkaa vapaan kaupan esteet ja mahdollistaa toimittajien välinen kilpailu
  • Hankintalaki estää pitkäaikaisien laatuun perustuvien kumppanuuksien syntymisen. Toisistaan riippumattomia kilpailutuksia painottava toiminta motivoi toimittajat optimoimaan yksittäisestä kaupasta saavutettavan katteen. Loogisena seurauksena laatuun panostaminen jatkuvan asiakassuhteen toivossa ei ole järkevää, ja toimittajat keskittyvät kustannusten ja laatutason minimointiin.
  • Hankintalakia sovelletaan vain julkisiin tai julkisrahoitettuihin hankintoihin. Yksityisissä hankinnoissa voidaan painottaa järjestelmän laatua ja elinkaarikustannusten optimointia huomattavasti helpommin kuin mitä julkisissa hankinnoissa

Hankintalain maininnat laadusta jäävät korulauseiksi

Hankintalakiin on kirjattu hankinnan laatua korostavia lauseita. Nämä lauseet ovat kuitenkin merkityksettömiä. Hankintalain proseduurien rikkominen ja vapaan kilpailun estäminen aiheuttavat seurauksia. Lain kannalta on kuitenkin sivuseikka, jos organisaatio hankkii kalliin mutta käyttötarkoitukseensa täysin sopimattoman järjestelmän, joka täyttää hankintamäärittelyn kirjaimen.

Tekninen hankintakonsultointi yhdistää laadun ja lainmukaisuuden

Laatuun panostavassa hankinnassa hankinnan tekninen valmistelu on siis avainasemassa: oikea määrittely, oikean toimittajan valinta pisteytyksineen ja suunniteltu yhteistyö toimittajan kanssa. Tekninen hankintakonsultointi täyttää aukon, johon hankintalakiorientoitunut ajattelu johtaa, ja varmistaa järjestelmän odotetun suorituskyvyn.

Tekninen hankintakonsultointi yhdistää laadun ja lainmukaisuuden

Sovellamme menetelmiämme aina joustavasti ja tilanteen mukaisesti. Jos liiketoimintaympäristössäsi ei tarvitse noudattaa hankintalakia, käyttämämme menetelmät ovat silti päteviä määrittelemään todelliset käyttäjätarpeet tarpeellisten sidosryhmien ymmärtämällä tavalla, valitsemaan parhaat teknologiat ja toimittajat, ja varmistamaan että lopputuote täyttää ei ainoastaan määrittelyn, vaan myös odotuksesi.

 

Esite vaatimusmäärittelyjen katselmointipalvelusta.

Esite vaatimusmäärittelyjen katselmointipalvelusta.